Personal Blog
Blogging

حسن ختام سفر اصفهان

حسن ختام سفر اصفهان یاد مردم مهمان نواز، شهر تمیز و زیبا و روی خوش شهروندانش است.

اصفهان سومین مقصد گردشگری بین المللی از نظر کثرت آثار تاریخی است.

اصفهان ثبت جهانی یونسکو شده و برای حفظ این موقعیت پروتکل های خاص خودش را دارد.

سوغاتش گز وپولکی از بهترین نوع در ایران است.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top