Personal Blog
Blogging

مصایب یک Union

عموما یک خانواده، یک موسسه، یک شرکت حقوقی به صورت نرمال نمی تواند شکل بگیرد.

اغلب انسان هایی که به صورت نرمال زندگی می کنند توانایی خلق شگفتی را ندارند.

اکثر کارآفرینان زندگی نرمالی نداشته اند.

اصولا برای شکل گیری یک Union نیاز به اتحادی است که از طریق فرافکنی ایجاد می شود و این Union دارای خصیصه ایست که در ابتدای وجود خود مستلزم گذشتن از هفت خانی است تا بتواند ایدئولوژی حاکم بر خود را بشناسد و تثبیت کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top