Personal Blog
Photo

فلسفه زمین چمن

چرا انسان ها به زمین چمن علاقه دارند؟

چرا زمین چمن نشانه فخر و زندگی اعیانی است؟

در گذشته های دور به دلیل قحطی، خشکسالی و بلایای زمینی و آسمانی خوراک کم بوده. انسانها از کوچکترین زمین حاصلخیز برای برداشت بیشتر سود می بردند.

زمین چمن، یعنی زمینی که برای برداشت محصول استفاده نمی شده نشانه این بوده که این خانواده غذای کافی دارند و از نعمت خوراک و پوشاک و امینت برخوردار هستند.

این تز سالیان سال به همراه ما آمده و تبدیل به نماد اشرافیت و تمول شده است.

پی نویس: عکس ازبنای قجری عمارت احمد شاه واقع در کاخ نیاوران تهران

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top